Go to Top

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Hem de fer edificis de baixa demanada energètica amb l’objectiu de reduir consums, mitjançant alts nivells d’aïllament i estanquitat a l’aire. Els nostres edificis consumeixen una tercera part d’energia que els de les mateixes característiques en construcció tradicional.

El perquè de la forma: Si la pell d’un edifici és per on perdem (hivern) o guanyem (estiu) energia, si la coberta i les arestes són els punts de màxima pèrdua energètica, la forma cilíndrica ens permet la reducció dels punts crítics i abastar el màxim volum d’aire amb la mínima superfície de pell. Hi ha més volum d’aire interior amb la mateixa superfície útil. Guanyem profunditat en el pla de treball i zones d’emmagatzematge (entre 20 i 30 cm en taula, tauletes de nit, lleixes, taulell de cuina i armaris). Això dóna una gran sensació d’amplitud i confort.

Gestió de la demanda: Es garanteix el confort tèrmic amb l’escalfament/refredament del cabal d’aire fresc necessari per mantenir una qualitat òptima de l’aire interior sense necessitat d’utilitzar aire de circulació addicional, mitjançant solucions passives (a l’ hivern amb guanys solars pels espais envidrats de la façana orientada al sud, a l’estiu amb proteccions solars a totes les façanes i amb possibilitat de ventilació creuada ) i solucions actives.

La ventilació es fa mitjançant un intercanvi mecànic de calor/fred amb un rendiment superior al 80% de recuperació tèrmica de l’aire viciat. Per assolir la temperatura desitjada de l’aire, l’aportació de calor i fred prové d’una bomba de calor d’aerotèrmia amb un COP superior a 4 i l’emissió es fa mitjançant una bateria de calor/fred. Aquesta solució ens permet plantejar com a úniques fonts d’energia l’electricitat i l’energia solar, plaques solars fotovoltaiques per a la producció d’electricitat i captadors solars per a l’aigua calenta. L’acumulació d’aigua calenta solar es fa en un dipòsit més un acumulador auxiliar amb suport de la bomba de calor. La instal·lació porta incorporada un programa que permet configurar i controlar el seu funcionament des de la pròpia casa i a distància per poder detectar i esmenar desequilibris del sistema.

Paràmetres edificis

Emissions CO2 totals Qualificació energètica Classe A
Compliment paràmetres Passivhaus
Consum energia primària calefacció < 15,0 kWh/m2a
Consum energia primària refrigeració < 15,0 kWh/m2a