Go to Top

EFICIÈNCIA EN EL MANTENIMENT

Totes les operacions de reparació, modificació, substitució i ampliació han de ser àgils, tant a nivell dels elements constructius com de les instal·lacions. Totes les instal·lacions passen per un soterrani de 120 cm d’alçada que ocupa tot l’edifici amb un accés directe des de l’exterior. Això, permet qualsevol tipus d’intervenció sense haver d’entrar a la zona habitable.

Hem dissenyat i incorporat un programa informàtic específic i obert que centralitza en una sola pantalla la gestió de totes les instal·lacions, tant les existents com les que es puguin incorporar en el futur. Aquesta pantalla ens dóna informació sobre el funcionament i els consums de les diferents instal·lacions i permet la seva manipulació, fins i tot remota.

Aquest soterrani allibera el volum habitable de les seves servituds i està tractat com a espai habitable, és a dir, té una impermeabilització contínua i incorpora aïllament de poliestirè expandit amb gruixos de 8 cm en els paraments verticals i 4 cm a sota la solera de formigó. Hi ha la possibilitat d’accedir-hi des de l’interior.